Home / Aktualności / GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Skierniewice informuje,

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wywozem odpadów i ich prawidłowym zagospodarowaniem zajmie się gmina. Mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą uiszczać do Urzędu Gminy opłatę, ustaloną przez Radę Gminy. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca wpisany do gminnego rejestru.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć, najpóźniej do 31 marca 2013 r., pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na tej nieruchomości.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość oraz zadeklarowanej stawki.

Każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązany jest złożyć najpóźniej do 31 marca 2013 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych na tej nieruchomości.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SKIERNIEWICE
Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2020 roku

            Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że Rada Gminy Skierniewice w dniu 30 grudnia 2019 roku podjęła uchwały ustalające wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej wielkości opłaty wynoszą:

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych :

 • w wysokości 17,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
  w sposób selektywny,
 • w wysokości 34,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
  w sposób selektywny .
 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny na nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik o określonej pojemności :

Pojemność 0,12 m 3 –     5,91 zł
Pojemność 0,14 m 3 –     6,90 zł
Pojemność 0,24 m 3 –   11,82 zł
Pojemność 1,1 m 3   –  54,18 zł
Pojemność 7,5 m 3   –  369,41 zł

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik o określonej pojemności :

Pojemność 0,12 m 3 –    11,82 zł
Pojemność 0,14 m 3 –    13,80 zł
Pojemność 0,24 m 3 –    23,64 zł
Pojemność 1,1 m 3   –  108,36 zł
Pojemność 7,5 m 3   –  738,82 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Skierniewice bądź na wskazany na harmonogramie płatności indywidualny rachunek bankowy .

Terminy płatności za odpady komunalne :

 • za I kwartał roku – do 31 marca każdego roku,
 • za II kwartał roku – do 30 czerwca każdego roku,
 • za III kwartał roku – do 31 października każdego roku,
 • za IV kwartał roku – do 31 grudnia każdego roku.

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Skierniewice, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

 1. 169,30 zł/rok od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, jeżeli powstające na niej odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. 338,60 zł/rok od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli powstające na niej odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Termin zapłaty jednorazowo do 30 września każdego roku.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od 1 lutego 2020 roku.

Nowy wzór deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej www.gminaskierniewice.pl, w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi. Formularze deklaracji w wersji papierowej są do pobrania w Urzędzie Gminy Skierniewice, pokój nr 114. Deklaracja podlegać będzie weryfikacji w oparciu o dane posiadane przez Urząd Gminy Skierniewice. Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych, należy zgłaszać w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zmiany do Urzędu Gminy Skierniewice ul. Władysława Reymonta 23 , pok. 114.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach ( Dz. U. 2019 poz. 2010 i 2020 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, wysokość aktualnej opłaty będzie wskazana w zawiadomieniu oraz harmonogramie płatności Wójta Gminy Skierniewice, które zostanie doręczone przed upływem pierwszego terminu płatności .

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2020 rok, należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższonej stawki. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w zawiadomieniu, Wójt Gminy wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty.

 

Deklarację będzie można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice lub pobrać ze strony internetowej Gminy Skierniewice.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 819 56 12

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY SKIERNIEWICE

Obowiązujące Uchwały w Gospodarce Odpadami KomunalnymiOsiągnięte poziomy recyklingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do obejrzenia filmików skierowanych do szerokiego grona osób, które stają przed trudnym zadaniem zwiększenia akceptacji dla rozwiązań gospodarki odpadowej i włączenia społeczności lokalnej w jej tworzenie

 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE

Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych                                   od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

16.08.2019 r. – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna.          

19.08.2019 r. – Miedniewice, Topola, Pamiętna.

20.08.2019 r. – Dębowa Góra, Dąbrowice, Ludwików, Stare Rowiska, Nowe Rowiska,

21.08.2019 r. – Nowy Ludwików, Brzozów, Józefatów, Julków, Zalesie, Wola Wysoka .    

22.08.2019 r. – Mokra Lewa, Mokra.

23.08.2019 r. – Mokra Prawa.

27.08.2019 r. – Budy Grabskie, Ruda, Samice.

28.08.2019 r. – Balcerów, Pruszków, Rzymiec.

29.08.2019 r. – Borowiny, Sierakowice Prawe.

30.08.2019 r. – Sierakowice Lewe.

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze w całości)
 2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
 3. złom metalowy
 4. dywany, wykładziny
 5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
 6. baterie i akumulatory
 7. czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach (do 0,5 m3 w paczkach po 20 kg)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej.                        Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się w pojemnikach                     do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w  Punkcie Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się – Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:

 1. gruz
 2. kamienie
 3. odzież, buty
 4. lekarstwa
 5. szkło luzem
 6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
 7. opakowania po farbach, olejach itp.
 8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
 9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)
 10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
 11. posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833 33 34 ( EKO-REGION, ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice ).

 

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO,                                a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa                                                deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w Gminie.

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO,                                a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa                                                deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w Gminie.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833 33 34 ( EKO-REGION, ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice ).

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO, a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w Gminie.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

sprawdź również

Informacja nt. Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Skierniewice