Home / Aktualności / GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1.07.2013 Gmina Skierniewice przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. W imieniu Gminy Skierniewice zadania te realizuje EKO-REGION Sp. z o.o.

Rada Gminy Skierniewice, w związku z wymogiem dostosowywania systemu gospodarki komunalnej gminy do nowych uregulowań wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwaliła nowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice uchwałą nr XXIII/177/2020 z dnia 22.09.2020r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Poniżej przedstawiamy aktualne, szczegółowe informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skierniewice.

 1. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,są zobowiązani płacić za gospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych Gminie Skierniewice. Opłata ta jest obowiązkowa.
 2. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 3. W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkującychn nieruchomość oraz ustalonej stawki.
 5. Aby wyliczyć wysokość opłaty, należy wypełnić formularz pn. „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zwaną w skrócie deklaracją „śmieciową”.
 6. Od 01 listopada 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostają wykluczone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z czym podmioty te są zobowiązane podpisać indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej z wyjątkiem żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół, gminnych instytucji kultury, jednostek OSP, gminnych klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz gminnych jednostek organizacyjnych, które zostają objęte zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 7. Pojemniki na odpady segregowane i resztkowe (zmieszane) dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Papier zbierany będzie w workach koloru niebieskiego z napisem „papier”.
 8. Od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, z tym że dodatkowe ilości odpadów, które nie zmieszczą się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach odbierane będą w workach z logo przedsiębiorcy odbierajacego odpady komunalne, które można otrzymać w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23
 9. Bezpośrednio z nieruchomości są odbierane odpady: szkła, tworzyw sztucznych w tym odpady wielometeriałowe i drobny metal, odpady papieru i tektury, odpady zielone , bioodpady i popiół. (Od osób, które zgłoszą przydomowy kompostownik nie będą odbierane bioodpady i popiół oraz mieszkańcy nie zostaną wyposażeni w pojemniki na bioodpady i popiół)
 10. Odpady segregowane z papieru, szkła, plastiku oraz bioodpady należy gromadzić w dostarczonych przez przedsiębiorcę pojemnikach i workach, na terenie własnej posesji, a następnie wystawiać przed posesję, przy drodze lub umieścić w dostępnych dla przedsiębiorcy boksach śmietnikowych.
 11. Jeśli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób minimalną pojemność pojemnika na odpady zmieszane oraz szkło wynosi 240 litrów.
 12. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramami, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Skierniewice.
 13. Odpady będą odbierane w godzinach od 6:00 do 20:00, dlatego pojemniki oraz worki z odpadami powinny być w udostępnione do odbioru już od godziny 6:00 rano.
 14. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Skierniewice faktu rozpoczęcia użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych celem ujęcia w ewidencji prowadzonej przez Gminę.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

PSZOK mieści się w miejscowości Julków na terenie Instalacji Komunalnej w Julkowie, gm. Skierniewice.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

Odpady do PSZOK mogą oddać bezpłatnie wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Skierniewice, którzy złożyli deklarację w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas przyjmowania odpadów do PSZOK będzie prowadzona weryfikacja pod kątem pochodzenia odpadów oraz miejsca wytworzenia.

W PSZOK przyjmowane będą wyłącznie posegregowane następujące rodzaje odpadów:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 70,00 kg rocznie z danej nieruchomości,
 • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w tym bioodpady (dopuszcza się przekazanie na PSZOK bioodpadów, powstałych na nieruchomości jednorodzinnej, których właściciele zadeklarowali kompostowanie w przydomowych kompostowniku, których jakość lub wielkość uniemożliwia prawidłowy proces kompostowania, takich jak: rośliny porażone przez choroby i szkodniki, chwasty, liście zawierające duże ilości garbników, grube gałęzie, igliwia, choinek, krzewów, konarów, karp drzew),
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły i strzykawki – przyjmowane będą do PSZOK od 01.09.2020),
 • opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością lub bez zawartości.
 • odpady remontowo-budowlane i gruz (posegregowane) w ilości do 30,0 kg na osobę zamieszkałą z nieruchomości w ciągu roku,
 • zużyte opony – w ilości 8 sztuk w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości zamieszkałej.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej ani rolniczej.

Odpady komunalne i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały  w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tę usługę lub zlecone na własny koszt firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Skierniewice.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GNIAZD OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE GMINY

Właściciele nieruchomości mogą dostarczać do gniazd ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie Gminy Skierniewice następujące rodzaje odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny: szkło, zmieszane odpady opakowaniowe.

Lokalizacja gniazd ogólnodostępnych:

1) Budy Grabskie – skrzyżowanie dróg gminnych 319 i 390

2) Dębowa Góra – przy bibliotece gminnej Dębowa Góra 43A

3) Miedniewice – przy Szkole Podstawowej

4) Mokra Lewa – przy OSP

5) Mokra Prawa – przy OSP

6) Rzeczków – przy świetlicy wiejskiej Rzeczków 19

7) Sierakowice Lewe – przy OSP

8) Sierakowice Prawe – okolice Szkoły podstawowej/OSP

9) Strobów – przy świetlicy wiejskiej Strobów 19

10) Żelazna – parking przy Kościele

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SKIERNIEWICE

Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że Rada Gminy Skierniewice w dniach 22 września oraz 29 grudnia 2020 roku podjęła uchwały ustalające wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/214/2020 z dnia 29.12.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 12) :

 1. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych :
 • w wysokości 20,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 40,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/178/2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 5365) :

 

 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za:
  • pojemnik 120 litrów – 6,35 zł
  • pojemnik 140 litrów – 7,40 zł
  • pojemnik 240 litrów– 12,70 zł
  • pojemnik 1100 litrów – 58,20 zł

– jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za :
  • pojemnik 120 litrów – 12,70 zł
  • pojemnik 140 litrów – 14,80 zł
  • pojemnik 240 litrów– 25,40 zł
  • pojemnik 1100 litrów – 116,40 zł

– jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 1. Od 1 listopada 2020r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 1,40 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość poprzez wypełnienie nowego wzoru deklaracji, gdzie oświadczą, że posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Skierniewice, bądź na wskazany w harmonogramie płatności indywidualny rachunek bankowy w następujących terminach:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku,
 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
 • za III kwartał do 30 września danego roku,
 • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 5366) stawka opłaty 1 stycznia 2021r. wynosić będzie:

 • 181,90 zł/rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;
 • 363,80 zł/rok dla nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduj się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Termin zapłaty jednorazowo do 30 września danego roku.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej www.gminaskierniewice.pl, w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Formularze deklaracji w wersji papierowej są do pobrania w Urzędzie Gminy Skierniewice, pokój nr 114. Deklaracja podlegać będzie weryfikacji w oparciu o dane posiadane przez Urząd Gminy Skierniewice. Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych, należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana do Urzędu Gminy Skierniewice ul. Władysława Reymonta 23 , pok. 114.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2320, poz. 2361) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, wysokość aktualnej opłaty będzie wskazana w zawiadomieniu oraz harmonogramie płatności Wójta Gminy Skierniewice, które zostanie doręczone przed upływem pierwszego terminu płatności.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2021 rok, należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższonej stawki. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w zawiadomieniu, Wójt Gminy wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty.

 

Zgłaszanie przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów:

 • należy zgłaszać do Urzędu Gminy Skierniewice, do godz. 15.00 następnego dnia roboczego, po terminie odbioru odpadów wynikających z harmonogramu,
 • zgłoszenia właściciel nieruchomości może dokonać telefonicznie na numer 46 819 56 12, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice lub na adres poczty elektronicznej :     sekretariat@gminaskierniewice.pl,
 • zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości, której  dotyczy, nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, termin i opis niewłaściwego świadczenia usługi.

Deklarację będzie można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice lub pobrać ze strony internetowej Gminy Skierniewice.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 819 56 12

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY SKIERNIEWICE

Obowiązujące Uchwały w Gospodarce Odpadami Komunalnymi


Uchwała Nr XXIII 178/2020

Uchwała Nr XXVIII 232/2021

Uchwała Nr XXIII 180/2020

Uchwała Nr XXIII 181/2020

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do obejrzenia filmików skierowanych do szerokiego grona osób, które stają przed trudnym zadaniem zwiększenia akceptacji dla rozwiązań gospodarki odpadowej i włączenia społeczności lokalnej w jej tworzenie

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Skierniewice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od  właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

11.08.2022 r. –  Samice.

12.08.2022 r. – Miedniewice.

16.08.2022 r. – Topola, Pamiętna.

18.08.2022 r. – Budy Grabskie, Ruda.

19.08.2022 r. – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna.

23.08.2022 r. – Dębowa Góra, Dąbrowice, Ludwików, Stare Rowiska, Nowe Rowiska,

24.08.2022 r. – Nowy Ludwików, Brzozów, Józefatów, Julków.

25.08.2022 r. – Balcerów, Pruszków, Rzymiec, Zalesie, Wola Wysoka. 

26.08.2022 r. – Mokra Lewa.

29.08.2022 r. – Mokra Prawa

30.08.2022 r. – Borowiny. Sierakowice Prawe.

31.08.2022 r. –Sierakowice Lewe, Mokra

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze w całości)
 2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
 3. złom metalowy
 4. dywany, wykładziny
 5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
 6. baterie i akumulatory
 7. czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach (do 0,5 m3 w paczkach po 20kg)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej. Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się  w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w  Punkcie Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się -Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:

 1. gruz
 2. kamienie
 3. odzież, buty
 4. lekarstwa
 5. szkło luzem
 6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
 7. opakowania po farbach, olejach itp.
 8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
 9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)
 10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
 11. posegregowane drobne odpady komunalne  zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833 33 34

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO, a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

sprawdź również

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok