Home / Aktualności / Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej

Ustawą,

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, promocja sportu, organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży,
  2. ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

a)      organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej,

b)      wspieranie rodzin w kryzysie,

c)      prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych:

–        w punkcie 1 wynosi               115 050,00 zł,

–        w punkcie 2 lit. a wynosi         21 000,00 zł,

–        w punkcie 2 lit. b wynosi           4 000,00 zł,

–        w punkcie 2 lit. c wynosi           8 000,00 zł.

Termin realizacji zadań określonych:

–        w punktach 1, 2 lit. b i 2 lit. c                       – 11 marca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.,

–        w punkcie 2 lit. a                                            – 01 lipca   2014 r. – 31 sierpnia 2014 r.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w Ustawie, spełniające łącznie następujące warunki:

–        prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

–        zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Skierniewice,

–        posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie niezbędnie do realizacji zadania,

–        złożą, sporządzoną zgodnie z Ustawą, ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewce, ul. Reymonta 23 do dnia 10 marca 2014 r. w opisanych kopertach po przez podanie zadania, które będzie realizował oferent.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 11 marca 2014 r.

Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w art. 15 Ustawy.

W 2013 roku na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Skierniewce przeznaczyła 112 350,00 zł, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 30 000,00 zł.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej platformie BIP

 

 

 

 

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *