Home / Aktualności / OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skierniewice

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skierniewice

                                                                                                                        Skierniewice, dnia 08.06.2017r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Skierniewice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi Mokra Prawa i Sierakowice Prawe

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt  9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą nr XV/108/2016 Rady Gminy Skierniewice z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice, obejmującego fragmenty obrębów wsi Mokra Prawa i Sierakowice Prawe

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi Mokra Prawa i Sierakowice Prawe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 22.06.2017r. do dnia 20.07.2017r. w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, pok. nr 209  od poniedziałku do piątku w godzinach  pracy urzędu, a także na stronie internetowej www.skierniewice.bip.net.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.07.2017r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, parter: sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skierniewice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art.18 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia
3 października 2008r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do wyłożonego projektu planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice; ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. Nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gminaskierniewice@poczta.fm wpisując w temacie: zmiana m.p.z.p. Mokra Prawa – Sierakowice Prawe.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu planu oraz wniosków i uwag złożonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skierniewice.

                                                                   Wójt Gminy Skierniewice

                                                                        Dominik Moskwa

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *