Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice (strona 2)

Projekty Unijne Gminy Skierniewice

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej…

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedniewicach – pierwszym krokiem do integracji wokół kuchni polskiej”                                                                         Umowę przyznania pomocy nr 01445-6930-UM0540332/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Samorządem… Continue Reading Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej…

Więcej

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków

                                                                        Informujemy, że dofinansowanie otrzymał projekt pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków jak również organizacja imprezy kulturalnej Festiwal pierogów tradycyjnych” realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale… Continue Reading Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków

Więcej

Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice

Projekt pn. „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie… Continue Reading Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice

Więcej

e-nauka

Projekt pn „E-kształcenie zmienia uczniów, uczniowie zmieniają Gminę Skierniewice”  przewiduje wdrożenie na terenie szkół w Gminie Skierniewice, w województwie łódzkim, usług w zakresie e-kształcenia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Projekt przewiduje zakup 130 sztuk tabletów z systemem operacyjnym oraz 130 sztuk oprogramowania edukacyjnego. Dodatkowo zakupiona zostanie pamięć… Continue Reading e-nauka

Więcej

Szansa dla kazdego

„Szansa dla każdego” Gmina Skierniewice w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizuje projekt dla uczniów i uczennic klas I-III wszystkich szkół podstawowych  funkcjonujących… Continue Reading Szansa dla kazdego

Więcej

Termomodernizacja budynków SP w Miedniewicach i Dębowej Górze

Projekt p.n.. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Miedniewicach i Dębowej Górze” współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. ODBIÓR  KOŃCOWY  II  ETAPU  PROJEKTU W dniu 23 kwietnia 2012r.  komisja odbiorowa w składzie: Dominik Moskwa – Wójt Gminy Skierniewice… Continue Reading Termomodernizacja budynków SP w Miedniewicach i Dębowej Górze

Więcej