Aktualności

Rolniku – upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego, zgłoszono do KRUS 2053 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 52% z nich stanowiły upadki osób. Rolniku- upadek to nie przypadek… Continue Reading Rolniku – upadek to nie przypadek

Więcej

Pierwszy w Powiecie defibrylator AED

Do naszej jednostki trafił półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) Lifeline. Najnowocześniejsza technologia pozwoliła wyposażyć defibrylator Lifeline we wszystkie, konieczne w sytuacjach krytycznych, właściwości. Jest to defibrylator z baterią o żywotności 7 lat. Urządzenie wyróżnia się m.in. niezwykle kompaktową i prostą konstrukcją dzięki której jest bardzo łatwy w użyciu.  Defibrylacja jest jedynym… Continue Reading Pierwszy w Powiecie defibrylator AED

Więcej

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia: 1.      Moduł I – likwidacja barier… Continue Reading Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu:… Continue Reading Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Więcej

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym. Chcesz wiedzieć więcej na temat: praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w… Continue Reading Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Więcej

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ____________________________________________________________________________ Sprawę załatwia: Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej, pok. 114, tel. 46 819 56 12. Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.). Uchwała Nr XXVI/152/2001 Rady… Continue Reading Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn.  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem dotacji do kwoty 137.150,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 138.536,24 zł. Zakres projektu obejmował odebranie zalegających na posesji osób fizycznych płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku,… Continue Reading Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Więcej

Darmowy Zapis Konferencji

Darmowy Zapis Konferencji   Dla osób, które chciały, lecz z różnych względów nie mogły przybyć na konferencję „Nowoczesne czytanie Tuwima. Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu literaturoznawczym i metodycznym” prezentujemy nagrania wszystkich wygłoszonych wykładów! Niechaj każdy zakątek Polski się dowie, że wiersze Tuwima żyją! Nagrania dostępne… Continue Reading Darmowy Zapis Konferencji

Więcej