Home / Aktualności / Projekty unijne

Projekty unijne

5.,, RÓWNY START – Dajcie mi szansę, bo też mogę” – okres realizacji 01.08.2008-31.07.2009

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych, podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych wszystkich szkół działających na terenie gminy.
Projektem zostały objęte wszystkie dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Skierniewice tj. 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. W ramach projektu dzieci i młodziez uczęszczała na następujące zadania dodatkowego:

REALIZACJA POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

-dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzono

Dla 5 szkół podstawowych:

a)zajęcia zintegrowane

b)zajęcia z j.polskiego

c)zajęcia z matematyki

d)zajęcia z j.angielskiego

Dla 1 gimnazjum

a)zajęcia z j.polskiego

b)zajęcia z matematyki

c)zajęcia biologiczno-chemiczne

-zajęcia motywująco-rozwijające prowadzone dla 5 szkół podstawowych:

a)zajęcia dla wszystkich uczniów klas IV-VI-3 grupy w każdej szkole.

Dla 1 gimnazjum:

a)zajęcia dla wszystkich uczniów klas I-III-4 grupy

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ze specjalistami (m.in. z psychologiem,z logopedą, z oligofrenopedagogiem) Zajęciami zostały objęte dzieci posiadające opinie oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej-66 osób.

-zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej. Zajęciami zostali objęci 2 uczniów uczęszczających do gimnazjum. Zajęcia będą prowadzone 2 razy w tygodniu po 2 godz. z każdym uczniem z osobna.

-dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności. Zajęcia prowadzono w postaci kół zainteresowań:

Dla 5 szkół podstawowych:

a)kółko polonistyczne,

b)kółko matematyczne

c)kółko j.angielskiego

d)kółko informatyczne dla klas I-VI-6 grup w każdej szkole

Dla 1 gimnazjum:

a)kółko j.angielskiego

b)kółko informatyczne

-zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia.

.Zajęcia te prowadzono w postaci kół zainteresowań:

Dla 5 szkół podst.(grupy po 10):

a)kółko ekologiczno-przyrodnicze

b)kółko regionalne

Dla 1 gimnazjum:

a)kółko turystyczno-krajoznawcze

b)kółko regionalne.

-zajęcia umożliwiające uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W ich ramach zaplanowano:

a)zajęcia przedsiębiorczości

b)zajęcia proorientacji zawodowej

c)zajęcia z zastosowania technologii informatycznych.

Projekt zakończył się Konkursem międzyszkolne z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego dla szkół podstawowych celem wyłonienia najlepszych uczniów w danej dziedzinie, a także motywowania dzieci i młodzieży uczącej się do zdobywania wiedzy na zajęciach pozalekcyjnych.

sprawdź również

Zbiórka elektroodpadów na terenie Powiatu Skierniewickiego

Pamiętajcie o jesiennej zbiórce ELEKTROODPADÓW na terenie Powiatu Skierniewickiego! 2 października przy OSP w Mokrej… Continue Reading Zbiórka elektroodpadów na terenie Powiatu Skierniewickiego