Home / Aktualności / Projekty unijne

Projekty unijne

7. ,,BEZPIECZNA WIOSKA – Dzieci i młodzież spadkobiercami historii i gwarantem bezpieczeństwa na obszarach wiejskich” – okres realizacji 01.03.2009-31.07.2009

Cel główny projektu to wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji młodzieży, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

Cykl spotkań i zajęć szkoleniowo-warsztatowych obejmował:

1) zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzone przez policjanta – 3 spotkania po 4 godz. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia roweru i motoroweru. Zostali również wyposażeni w kamizelki odblaskowe i odblaski.

Na zakończenie cyklu szkoleń zorganizowano jednodniową wycieczka do Muzeum Techniki w Warszawie, a także zwiedzanie Komisariatu Policji w Skierniewicach.

2) zajęcia z pomocy przedmedycznej prowadzone przez lekarza – 3 spotkania po 4 godz. W trakcie zajęć beneficjenci ostateczni uzyskali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik otrzymał apteczkę pierwszej pomocy.

Na zakończenie szkoleń zorganizowana zostanie jednodniowa wycieczka do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi.

3) zajęcia z bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich – 3 spotkania po 4 godz.

Na zakończenie szkoleń zorganizowano jednodniową wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Projekt zakończył się prezentacją osiągnięć dzieci i młodzieży w obecności zaproszonych gości: partnerów projektu, władz lokalnych, mieszkańców wsi i rodziców.

Wsparciem objęto 50 dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych strażach Pożarnych z terenu Gminy Skierniewice

Wartość dofinansowania w całości ze środków EFS 44.699,00 zł

sprawdź również

Sołectwo na Plus!