Skierniewice, dnia 21.04.2017r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Skierniewice

 

 

Stosownie do art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się
z projektem dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skierniewice na lata 2016-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. projektu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie
od 4 maja 2017 roku do 26 maja 2017 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice
ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.skierniewice.bip.net.pl.

Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski i uwagi do w/w dokumentacji można składać  w wybranej formie, w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2017 roku:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23;
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: gminaskierniewice@poczta.fm;
  3. osobiście do protokołu w siedzibie urzędu, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Skierniewice.

 

Wójt Gminy Skierniewice

 

Dominik Moskwa

sprawdź również

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego… Continue Reading Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice