Home / Aktualności (strona 45)

Aktualności

Pierwszy w Powiecie defibrylator AED

Do naszej jednostki trafił półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) Lifeline. Najnowocześniejsza technologia pozwoliła wyposażyć defibrylator Lifeline we wszystkie, konieczne w sytuacjach krytycznych, właściwości. Jest to defibrylator z baterią o żywotności 7 lat. Urządzenie wyróżnia się m.in. niezwykle kompaktową i prostą konstrukcją dzięki której jest bardzo łatwy w użyciu.  Defibrylacja jest jedynym… Continue Reading Pierwszy w Powiecie defibrylator AED

Więcej

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia: 1.      Moduł I – likwidacja barier… Continue Reading Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Więcej

Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice

Projekt pn. „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie… Continue Reading Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice

Więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu:… Continue Reading Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Więcej

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym. Chcesz wiedzieć więcej na temat: praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w… Continue Reading Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Więcej

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ____________________________________________________________________________ Sprawę załatwia: Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej, pok. 114, tel. 46 819 56 12. Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.). Uchwała Nr XXVI/152/2001 Rady… Continue Reading Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Więcej