Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu:… Continue Reading Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Więcej

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym. Chcesz wiedzieć więcej na temat: praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w… Continue Reading Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Więcej

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ____________________________________________________________________________ Sprawę załatwia: Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej, pok. 114, tel. 46 819 56 12. Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.). Uchwała Nr XXVI/152/2001 Rady… Continue Reading Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn.  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem dotacji do kwoty 137.150,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 138.536,24 zł. Zakres projektu obejmował odebranie zalegających na posesji osób fizycznych płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku,… Continue Reading Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Więcej

Darmowy Zapis Konferencji

Darmowy Zapis Konferencji   Dla osób, które chciały, lecz z różnych względów nie mogły przybyć na konferencję „Nowoczesne czytanie Tuwima. Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu literaturoznawczym i metodycznym” prezentujemy nagrania wszystkich wygłoszonych wykładów! Niechaj każdy zakątek Polski się dowie, że wiersze Tuwima żyją! Nagrania dostępne… Continue Reading Darmowy Zapis Konferencji

Więcej

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594… Continue Reading ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

Więcej

Zadanie pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Skierniewice”

  Zadanie pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Skierniewice” o całkowitym koszcie 9 713 zł zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl) w formie dotacji w wysokości 8 741 zł. Zadanie obejmowało zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.… Continue Reading Zadanie pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Skierniewice”

Więcej