Home / Zabytki

Zabytki

ZABYTKI RUCHOME ZNALEZIONE W GMINIE SKIERNIEWICE

Dąbrowice:

 • skarb składający się z 500 monet i złotego medalionu cesarza rzymskiego Wespeziana z II w. n.e.,
 • fragmenty naczyń glinianych kultury łużyckiej (IV – V w.) i kultury polskiej (XIV – XV w.)

Mokra Lewa i Mokra Prawa:

 • stanowiska kultury polskiej (XII – XV w.) z fragmentami naczyń glinianych obtaczanych i toczonych na kole garncarskim.

Grabina:

 • stanowiska z fragmentami naczyń glinianych ręcznie lepionych z kultury polskiej z V w., kultury polskiej z XV – XVII w.,
 • naczynia gliniane toczone kole garncarskim, kultury przeworskiej,okres rzymski – 32 fragmenty naczyń glinianych toczonych na kole garncarskim.

Miedniewice:

 • kultura polska XIV – XVI w. – fragmenty naczyń glinianych toczonych na kole garncarskim.

Borowiny:

 • stanowisko z kultury łużyckiej – epoka brązu, kultura anfor kul. – naolit.

Sierakowice Prawe i Lewe:

 • kultura łużycka (V w.), przeworska – wczesny okres rzymski, prapolska (X – XII w.) – ceramika – fragmenty, kultura pomorska, okres halst/laten – fragmenty ceramiki.

Strobów:

 • stanowiska z kultury polskiej XIV – XVI w. – fragmenty naczyń glinianych wykonanych na kole garncarskim.

Dębowa Góra:

 • stanowiska z okresu kultury polskiej (XIV – XVI w.) – fragmenty naczyń glinianych toczonych na kole garncarskim.

Ruda:

 • grób ciałopalny, kopce zmienne (Kurhany), z wpływów rzymskich, ślady osady wczesnośredniowiecznej w postaci kamienia żarnowego.

Samice:

 • cmentarzysko ciałopalne z okresu lateńskiego, cmentarzysko kultury łużyckiej